Elien VAN BRAEKEL

Wettelijke informatie met betrekking tot Elien

U vertrouwt Uw dossier toe aan Meester Elien Van Braekel ingeschreven aan de balie van Antwerpen.

Haar kantoor is gevestigd in de Duboisstraat 48/2 te 2060 Antwerpen.

Meester Van Braekel is ingeschreven in het KBO onder het nummer 0527.989.608 en behandelt de dossiers waarvoor zij dominus litis (eindverantwoordelijke) is in eigen naam.

Verder verleent zij op zelfstandige basis medewerking aan o.m. Litem bvba, met als ondernemingsnummer 0479.619.270, voor welke dossiers , te weten Meester Arnt Proost of Meester Alain De Laet de dominus litis (eindverantwoordelijke) is.

Per e-mail kan u haar bereiken via evb@litem.be en/of via info@litem.be. De verdere contactgegevens van het kantoor zijn terug te vinden op www.litem.be onder de rubriek ‘contacteer ons’.

U kan bij Meester Van Braekel onder meer terecht voor volgende diensten : juridische adviesverlening, begeleiden van minnelijke, zowel als gerechtelijke beslechting van geschillen.

De prijs van de diensten die worden verricht zullen bij de aanvang van de samenwerking worden toegelicht.

De algemene voorwaarden van Litem Bvba treft u aan op www.litem.be.

Als advocaat ingeschreven aan de balie te Antwerpen is Meester Van Braekel onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse balies / balie Antwerpen, waarover u info kan terugvinden op www.advocaat.be en www.balieantwerpen.be.

De beroepsaansprakelijkheid van Meester Van Braekel is verzekerd bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel, via Vanbreda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Meester Van Braekel verzekert, verleent dekking in de hele wereld, met uitzondering van eisen die tegen de verzekerde ingesteld worden in de VS of Canada of onder de wetgeving of rechtsmacht van de VS of Canada.

De beroepsaansprakelijkheid van Meester Van Braekel is, zoals deze van alle advocaten vermeld op www.litem.be , beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd en met een maximale verzekeringsdekking van 2.500.000 euro per schadegeval.

Indien de cliënt een dossier in behandeling geeft dat een waarde heeft dat dit bedrag overschrijdt, kan op verzoek van de cliënt een individuele bijkomende polis voor het specifieke dossier worden afgesloten. Indien zulks niet schriftelijk wordt gevraagd door de cliënt wordt de cliënt onweerlegbaar geacht de dekking door de verzekeraar tot maximaal 2.500.000 euro te aanvaarden , evenals de beperking tot maximaal de uitbetaling van het door de verzekeraar voor het schadegeval uitgekeerde bedrag.

Meester Van Braekel maakt in het kader van haar beroepsuitoefening geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Meester Van Braekel is tevens onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Meester Van Braekel is onderworpen aan de regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht.

In overeenstemming met Titel 2 , Boek XVI WER kan rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen via evb@litem.be of de andere contactgegevens terug te vinden op www.litem.be onder de rubriek ‘ contacteer ons’.

In overeenstemming met Titel 4 van Boek XIV WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA) .

Meer info hierover kan worden teruggevonden op www.oca.ligeca.be of www.advocaat.be of www.balieantwerpen.be.