Filip HELLEMANS

Wettelijke informatie met betrekking tot Filip

U vertrouwt Uw dossier toe aan Meester Filip Hellemans ingeschreven aan de balie van Antwerpen.

Zijn kantoor is gevestigd in de Duboisstraat 48/2 te 2060 Antwerpen.

Meester Hellemans oefent het beroep van advocaat uit van uit de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een B.V.B.A., ingeschreven in het KBO onder het nummer 0847.028.348 en behandelt de dossiers waarvoor hij dominus litis is (eindverantwoordelijke) in eigen naam.

Verder verleent hij tevens op zelfstandige basis medewerking aan o.m. Litem Bvba, met als ondernemingsnummer 0479.619.270, voor welke dossiers respectievelijk Meester Arnt Proost of Meester Alain De Laet de dominus litis (eindverantwoordelijke) is.

Per e-mail kan u hem bereiken via fh@litem.be en/of via info@litem.be . De verdere contactgegevens van het kantoor zijn terug te vinden op www.litem.be onder de rubriek ‘contacteer ons’.

U kan bij Meester Hellemans onder meer terecht voor volgende diensten : juridische adviesverlening, begeleiden van minnelijke, zowel als gerechtelijke beslechting van geschillen.

De prijs van de diensten die worden verricht zullen bij de aanvang van de samenwerking worden toegelicht.

De algemene voorwaarden van Litem Bvba treft u aan op www.litem.be

Als advocaat ingeschreven aan de balie te Antwerpen is Mr. Hellemans onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse balies/balie Antwerpen, waarover u info kan terugvinden op www.advocaat.be en www.balieantwerpen.be.

De beroepsaansprakelijkheid van Meester Hellemans is verzekerd bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel, via Vanbreda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Meester Hellemans verzekert, verleent dekking in de hele wereld, met uitzondering van eisen die tegen de verzekerde ingesteld worden in de VS of Canada of onder de wetgeving of rechtsmacht van de VS of Canada.

De beroepsaansprakelijkheid van Meester Hellemans is, zoals deze van alle advocaten vermeld op www.litem.be, beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd en met een maximale verzekeringsdekking van 2.500.000 euro per schadegeval.

Indien de cliënt een dossier in behandeling geeft dat een waarde heeft dat dit bedrag overschrijdt, kan op verzoek van de cliënt een individuele bijkomende polis voor het specifieke dossier worden afgesloten. Indien zulks niet schriftelijk wordt gevraagd door de cliënt wordt de cliënt onweerlegbaar geacht de dekking door de verzekeraar tot maximaal 2.500.000 euro te aanvaarden , evenals de beperking tot maximaal de uitbetaling van het door de verzekeraar voor het schadegeval uitgekeerde bedrag.

Meester Hellemans maakt in het kader van zijn beroepsuitoefening geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Meester Hellemans is tevens onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Meester Hellemans is onderworpen aan de regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht.

In overeenstemming met Titel 2 , Boek XVI WER kan rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen via fh@litem.be of de andere contactgegevens terug te vinden op www.litem.be onder de rubriek ‘ contacteer ons’.

In overeenstemming met Titel 4 van Boek XIV WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA) .

Meer info hierover kan worden teruggevonden op www.oca.ligeca.be of www.advocaat.be of www.balieantwerpen.be.