Alain DE LAET

Wettelijke informatie met betrekking tot Alain

U vertrouwt Uw dossier toe aan Meester Alain De Laet ingeschreven aan de balie van Antwerpen.

Het kantoor is gevestigd in de Duboisstraat 48/2 te , 2060 Antwerpen en bijkantoor Meirakkerweg 18 2390 Malle.

Meester De Laet oefent het beroep van advocaat uit vanuit Litem Bvba met als ondernemingsnummer 0479.619.270.

Per e-mail kan u hem bereiken via adl@litem.be en/of via info@litem.be . De verdere contactgegevens van het kantoor zijn terug te vinden op www.litem.be onder de rubriek ‘contacteer ons’.

Meester De Laet behandelt Uw dossier zelf als dominus litis (eindverantwoordelijke) , dan wel wordt het dossier behandeld door één van de overige advocaten van wie u de namen aantreft op www.litem.be. De naam van de dominus litis evenals de naam van de behandelende advocaat is op de briefwisseling aan te treffen en kan ook ten allen tijde worden opgevraagd bij het kantoor. U kan als cliënt rechtstreeks communiceren met de behandelende advocaat, maar kan uiteraard steeds Meester De Laet ,als dominus litis, zelf contacteren.

U kan bij Meester De Laet onder meer terecht voor volgende diensten : juridische adviesverlening, begeleiden van minnelijke , zowel als gerechtelijke beslechting van geschillen.

De prijs van de diensten die worden verricht zullen bij de aanvang van de samenwerking worden toegelicht.

De algemene voorwaarden van Litem Bvba treft u aan op www.litem.be.

Als advocaat ingeschreven aan de balie te Antwerpen is Mr. De Laet onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse balies/balie Antwerpen , waarover u info kan terugvinden op www.advocaat.be en www.balieantwerpen.be.

De beroepsaansprakelijkheid van Meester De Laet is verzekerd bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel, via Vanbreda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Meester De Laet verzekert, verleent dekking in de hele wereld, met uitzondering van eisen die tegen de verzekerde ingesteld worden in de VS of Canada of onder de wetgeving of rechtsmacht van de VS of Canada.

De beroepsaansprakelijkheid van Meester De Laet is, zoals deze van alle advocaten vermeld op www.litem.be , beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd en met sowieso op heden een maximale verzekeringsdekking van 2.500.000 euro per schadegeval.

Indien de cliënt een dossier in behandeling geeft dat een waarde heeft dat dit bedrag overschrijdt, kan op verzoek van de cliënt een individuele bijkomende polis voor het specifieke dossier worden afgesloten. Indien zulks niet schriftelijk wordt gevraagd door de cliënt, wordt de cliënt onweerlegbaar geacht de dekking door de verzekeraar tot maximaal 2.500.000 euro te aanvaarden , evenals de beperking tot maximaal de uitbetaling van het door de verzekeraar voor het schadegeval uitgekeerde bedrag.

Meester De Laet maakt in het kader van zijn beroepsuitoefening geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Meester De Laet is tevens onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Meester De Laet is onderworpen aan de regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht.

In overeenstemming met Titel 2 , Boek XVI WER kan rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen via adl@litem.be of de andere contactgegevens terug te vinden op www.litem.be onder de rubriek ‘ contacteer ons’.

In overeenstemming met Titel 4 van Boek XIV WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA) .

Meer info hierover kan worden teruggevonden op www.oca.ligeca.be of www.advocaat.be of www.balieantwerpen.be.